تابان مهر شرق | تولید قطعات بتنی| تولید جدول | تولید کفپوش بتنی| تولید سنگدال | جدول بتنی


جدول بتنی

جدول بتنی

 

موارد استفاده از جدول بتنی

  • جداسازی مسیر های تردد
  • جداکردن مسیر به صورت فیزیکی یا ظاهری
  • تعبیه زهکش یا ایجاد جوی آب
  • جداسازی فضای سبز از مسیر تردد

مشخصات جدول : 

- وزن جدول:37 kg ±1kg

- جمع شدگی خطی :  0/025

- روش تولید : پرس خشک / قالب خوابیده 

- حداکثردرصد جذب آب : 5 درصد وزنی

- حداقل مقاومت خمشی:5 Mpa
- حداقل مقاومت فشاری  حاصل از مغزه گیری: 30Mpa
- مقاومت سایشی : 20 میلیمتر حداکثر طول سایشی هر نمونه
- مقاومت در برابر ذوب و یخبندان : 50 سیکل
 
مشخصات انواع جدول بتنی ساخت شرکت تابان مهر شرق به شرح زیر میباشد:
 

ابعاد جدول
 
ردیف عنوان محصول طول عرض ارتفاع
1  Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ بتنی (12,10)*50*30  500mm 120mm, 100mm  300mm
2  Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ بتنی 15*50*40  500mm  150mm  400mm
3  Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ بتنی 15*50*50  500mm  150mm  500mm
4  Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ بتنی( 20Ùˆ15)*50*60  500mm  150mm , 200mm  600mm
5  Ø¬Ø¯ÙˆÙ„ بتنی 15*50*80  500mm  150mm  800mm

 


برچسب ها:

021-44604683 :: 0912-5693356  ::  0912-3212745